Login  Register  Tuesday, January 17, 2017    Search  
Algemene informatie      
Met ingang van 1 januari 2014 is het stelsel van de GGZ veranderd. De GGZ is nu ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ ( voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de Gespecialiseerde GGZ ( voorheen de tweedelijnsGGZ).
De psychologen, werkzaam in de Psychologenpraktijk de Mare, werken als GZ-psycholoog en/of eerstelijnspsycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Zij/hij heeft daarvoor een aantal "tools" c.q. vaardigheden tot zijn beschikking, die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een intakegesprek met u voeren en eventueel een test afnemen. Vanaf najaar 2016 zal testdiagnostiek via een beveiligde internetlink aangeboden worden. U kunt deze dan thuis rustig in uw eigen tijd invullen. Met deze vragenlijst kan het effect van de behandeling worden gemeten. Bij afsluiting van de behandeling zal u nogmaals gevraagd worden deze vragenlijst in te vullen.
Daarna zal zij/hij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij/hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog, dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag ( kan te maken hebben met de zorgverzekeraar) worden, dan verwijst hij u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ) kan bieden voldoende.

De gesprekken duren 45 minuten.

Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen NIP (www.psynip.nl ) en de NVPP (www.NVVP.nl ) De richtlijnen van de WGBO ( Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) zijn van toepassing.

Eerstelijnspsychologen zijn verplicht zich iedere vijf jaar te laten herregistreren. Om aan deze eisen voor herregistratie te voldoen volgen de psychologen opleidingen, cursussen en symposia. Verder wordt er deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we onlangs het Visitatietraject van het NIP met goed gevolg afgerond. We beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
Psychologenpraktijk de Mare      

U heeft de stap gemaakt om naar een psycholoog te gaan. Het kan ook zijn dat u bent doorverwezen.
Voor aanmeldingen: 072-5648931 of email: ppdemare@xs4all.nl.
In het geval van crisis in de avond, nacht of weekenduren kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost in uw regio. Zij zullen indien nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelen.

Op deze site vindt u informatie over de praktijk, het hulpaanbod en de manier van werken .

Psychologenpraktijk ‘de Mare’ is sinds 2002 gevestigd in Gezondheidscentrum de Mare. Als eerstelijnspraktijk wordt gewerkt op het kruispunt van de algemene gezondheidszorg in samenwerking met de huisarts.
De praktijk richt zich op laagdrempelige, kortdurende psychologische hulp bij veel voorkomende psychische klachten. Het gaat hier voornamelijk om de behandeling van depressie, paniekaanvallen en angstklachten, rouwverwerking, somatische klachten, spanningsgerelateerde klachten en relatieproblematiek. Verder is er veel ervaring met werkgerelateerde problematiek.
De wachtlijst is over het algemeen een aantal weken. U start dan met de intake waarop direct ook het behandeltraject start. Er is dus geen wachttijd tussen intake en behandeling. De therapeut die de intake doet zal ook uw behandelaar zijn.

Samenwerking maakt Sterk      

De vestiging in Gezonheidscentrum de Mare en de samenwerking daar met de huisartsen en andere zorgaanbieders bevorderen een toegankelijke psychologische zorg met korte lijnen en geringe wachttijden.

Verder verwijst de praktijk in voorkomende gevallen door naar Maatschappelijk Werk, de Brijder Stichting of de specialistische GGZ. Waar sprake is van wachtlijsten kan de praktijk zorgen voor overbrugginscontacten.

Registraties & Lidmaatschappen      

De titel psycholoog is niet langer beschermd. Let u daarom op de registraties van uw behandelaar. Vanuit het oogpunt van kwaliteit is de Mare bij de volgende organisaties aangesloten, danwel als volgt geregistreerd:

Big-register: De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het register.

NVVP: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen. Site beschrijft het zorgaanbod en de positie van Eerstelijnspsychologen in het zorgveld.

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen. Het betreft de landelijke beroepsvereniging die toeziet op de kwaliteit van haar leden

Beroepscode & Klachten      

Wanneer u klachten heeft over de integriteit, verantwoordelijkheid of deskundigheid van een psycholoog kunt u gebruik maken van twee klachtenprocedures.

Interne Procedure: De interne procdure biedt u mogelijkheden uw klachten kenbaar te maken indien u met uw opmerkingen geen gehoor vindt bij uw directe behandelaar.

NIP-klachtenprocedure: Indien de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt voor uw bezwaren kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure bij de beroepsvereniging voor Psychologen (NIP)

 

Nieuwsflits Vergoedingen      

De gesprekken worden vergoed vanuit uw basisverzekering met uitzondering van uw eigen risico. Er kunnen 5, 8 of 12 gesprekken gedeclareerd worden.
De nota gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. uw zorgverzekeraar stuurt u na afsluiting van het behandeltraject een overzicht van de gedeclareerde gesprekken.
We hebben contracten met de verzekeraars VGZ, de Achmea groep, CZ, Delta Lloyd, Menzis, de Friesland. Sommige verzekeraars met andere namen zijn een onderdeel van de bovenstaande grote verzekeraars. Anderzorg valt bijvoorbeeld onder Menzis. Indien u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met ons of uw verzekeraar.
.

Behandelaars      

De volgende psychologen zijn verbonden aan de praktijkCarolien van Weert.

Na een opleiding klinische en kinder/jeugd psychologie in Groningen heb ik gewerkt in de  crisisopvang voor vrouwen die mishandeld worden.

Vervolgens heb ik enige jaren gewerkt in een andere praktijk in de eerste lijn. In 2002 ben ik een eigen praktijk begonnen.

Ik ben gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en EMDR voor traumabehandeling.

Ik ben aangesloten bij de NVPO, een netwerk van hulpverleners gespecialiseerd in de begeleiding van kankerpatienten en hun familie. In dat kader werk ik ook elke donderdag in 't Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Op de andere dagen werk ik in Gezondheidscentrum de Mare.

Foto0114.jpgRob de Graaff

Na een opleiding klinische en kinder/jeugd psychologie aan de UVA ben ik als psycholoog werkzaam geweest in diverse jeugdinstellingen zoals het Medisch Kleuter Dagverblijf ( MKD), het Psychologisch Pedagogisch Instituut (PPI) , de Raad voor de Kinderbescherming, VSO LOM School, het ziekenhuis het S.E.I.N., en binnen de ARBO dienstverlening.

Sinds 2010 ben ik tevens werkzaam binnen de eerstelijnspsychologie in zowel het Gezondheidscentrum De Mare als Het Rak.

Ik ben gespecialiseerd in de Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie en behandeling van psychotrauma met EMDR.

 

 

Rob.jpg


   Home ‘t Praethuys Naar de Praktijk Kwaliteit Tarieven
Copyright 2006 by M. Wanningen   Privacy Statement