Uw hulpvraag en aanmelding

U heeft de stap gemaakt om naar een psycholoog te gaan. Het kan ook zijn dat u bent doorverwezen.
Voor aanmeldingen: 072-5648931 of email: ppdemare@xs4all.nl

carolien-van-weert227280

De wachttijd is op dit moment drie maanden. Er zit geen wachttijd tussen intake en behandeling. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Crisis:

In het geval van crisis in de avond, nacht of weekenduren kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost in uw regio. Zij zullen indien nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelen.

Waarneming:

Waarnemend collega in geval van ziekte is Marian Wijshoff.

U kunt haar vinden via https://www.psycholoogjulianadorp.nl/wie-ben-ik/

Hulpaanbod en werkwijze:

Op deze site vindt u informatie over de praktijk, het hulpaanbod en de manier van werken. Psychologenpraktijk ‘de Mare’ is sinds 2002 gevestigd in Gezondheidscentrum de Mare. Als eerstelijnspraktijk wordt gewerkt op het kruispunt van de algemene gezondheidszorg in samenwerking met de huisarts. De praktijk richt zich op laagdrempelige, kortdurende psychologische hulp bij veel voorkomende psychische klachten. Het gaat hier voornamelijk om de behandeling van depressie, paniekaanvallen en angstklachten, rouwverwerking, somatische klachten, spanning gerelateerde klachten en relatieproblematiek. Verder is er veel ervaring met werk gerelateerde problematiek. Exclusiecriteria voor de BasisGGZ zijn forse persoonlijkheidsproblemen en verslavingsproblematiek. Ook ernstige obsessief compulsieve stoornissen en ernstige eetstoornissen worden niet in de BasisGGZ behandeld. Deze klachten vereisen een langer durend, intensiever traject en zijn moeilijk kortdurend te behandelen

Werkwijze

Na aanmelding  wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In het tweede gesprek  worden behandelplan en diagnose besproken. De gesprekken duren ongeveer drie kwartier.

Kennismaking en intakegesprek

Gedurende het intakegesprek gaan we dieper op uw situatie en uw klachten in. We vormen samen een zo goed mogelijk beeld van uw klachten. Ook wordt er gekeken naar beschermende factoren.  Nadat de klachten in kaart zijn gebracht wordt besproken hoe de behandeling eruit kan zien en welke behandelmethodiek het beste aansluit bij u en uw problematiek.
Het kan zijn dat aan u gevraagd wordt vragenlijsten in te vullen om de klachten en problemen in kaart te brengen. Het intakegesprek is ook een kennismaking tussen u en uw behandelaar. Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw behandelaar. Mocht u vragen hebben is er uiteraard ruimte om deze te stellen.
Mochten we aan het einde van de intake tot de conclusie komen dat u een behandeling nodig heeft die niet wordt geboden in de praktijk, zult u een verwijsadvies krijgen.

Vervolgtraject

Aan het einde van de intake wordt een voorstel gedaan welk vervolgtraject het meest passend is.
Hieruit volgt het behandelplan, waarin we de behandeldoelen opstellen.
De nadruk ligt over het algemeen op het hier en nu; het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dit duidelijk invloed heeft op het hier en nu. Wel willen we graag iets weten van uw geschiedenis en achtergrond, vaak werkt dit namelijk door op uw gedragspatronen in het hier en nu.
De voortgang van de behandeling wordt samen met u op een aantal momenten geëvalueerd. Hierbij spelen de gestelde behandeldoelen een belangrijke rol. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het (her)vinden van uw eigen (veer)kracht.
Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond.
Ook bestaat, na de actieve fase van de behandeling, de mogelijkheid nog enkele consulten te plannen om een terugval te voorkomen.
Een actieve bijdrage en inzet van uw kant dragen bij aan een positief behandelresultaat. Daarom krijgt u meestal opdrachten en oefeningen mee als huiswerk.

Naasten

In een aantal situaties kan het zinvol zijn uw partner en/of andere gezinsleden bij de behandeling te betrekken. We zullen dit met u bespreken indien dit wenselijk is en dan samen met uw naasten een gesprek inplannen als u dat wil.