Vergoeding en tarieven

Nieuwsupdate:

De trajecten zoals hieronder beschreven moeten allemaal worden beëindigd op 31-12-2021 ongeacht of de behandeling is afgesloten. In 2022 wordt namelijk het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Kortgezegd is de grootste verandering dat er niet meer gedeclareerd wordt op trajectbasis maar per consult. U krijgt dan maandelijks een rekening over de consulten die u die maand heeft gehad in plaats van aan het einde van een behandeling. Het doel is de transparantie in de zorg te verbeteren.

In verband met de invoering van het Zorgprestatiemodel moet een lopende behandeling per 1 januari 2022 opnieuw worden gestart. Dit betekent dat u opnieuw eigen risico moet gaan betalen. Deze keuze komt vanuit de politiek en geldt voor de gehele GGZ.

Tot 31 december 2021  geldt het onderstaande:

De gesprekken worden vergoed vanuit de uw basisverzekering (BGGZ) met uitzondering van uw eigen risico. Er kunnen 5, 8 of 12 gesprekken worden gedeclareerd. De rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar stuurt u na afloop van het behandeltraject een overzicht van de gedeclareerde gesprekken.

Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg)

Wanneer bij u sprake is van psychische stoornissen, kunt u behandeld worden in de basis-ggz. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van bijvoorbeeld huisarts, POH, medisch specialist of bedrijfsarts.

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: De tarieven voor 2020 zijn als volgt:

  • transitie of onvoltooid behandeltraject (tot aan 120 minuten) 207,19 euro
  • basis-ggz kort (ongeveer 294 minuten) 507,62 euro
  • basis-ggz middel (ongeveer 495 minuten) 864,92 euro
  • basis-ggz intensief (ongeveer 750 minuten) 1356,25

Uw aanbieder deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw aanbieder stelt. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar sinds 2016 een onvolledig behandeltraject in rekening brengen.

Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw ggz-aanbieder heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) die voor uw zorg nodig is wordt in het traject geregistreerd. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden bepaald.

Eigen risico

De behandelingen binnen de GBGGZ vallen onder het eigen risico, welke voor 2019 is vastgesteld op 385 euro. Uw vrijwillige eigen risico kan hoger zijn als u dat heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien u deze kosten reeds heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Sinds 2014 is er geen eigen bijdrage meer.

Let op: sommige stoornissen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering:
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.
De tarieven zijn per sessie 85 euro.

Gecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk de Mare heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor behandelingen in principe vergoed worden ongeacht of u een natura of restitutiepolis heeft.

Vicino NHN

Vicino NHN werkt als ketenorganisatie vanuit de huisartsenpraktijk. Om goede en efficiënte zorg te bieden werkt Vicino NHN samen met regionale partijen zoals maatschappelijk werk en eerstelijnspsychologische zorg.
Psychologiepraktijk de Mare is aangesloten bij Vicino NHN. Indien uw huisarts tevens is aangesloten en u verwijst naar de praktijk wordt uw behandeling geplaatst binnen Vicino. Voor meer informatie over Vicino kunt u terecht op www.vicinonhn.nl.

Annuleren

Indien u een afspraak wilt afzeggen kunt u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch doorgeven via nummer 0725648931 of via ppdemare@xs4all.nl. U kunt een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Indien u uw afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren annuleert, wordt het consult in rekening gebracht.

Particulier

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding, of eventueel zelf uw gesprekken wil betalen kan dat ook.
Dan geldt een tarief van € 90 per sessie.

Kind en Jeugd

Per 1 januari 2015 is de financiering van de zorg voor kind en jeugdigen tot 18 jaar overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Alle hulp voor kinderen/jongeren tot 18 jaar wordt nu gefinancierd vanuit de gemeenten. Psychologenpraktijk de Mare behandelt geen kind en jeugd onder de 18 meer.